ucenici sk

 

PRAVA I DUŽNOSTI UČENIKA

 

ycogq7KXi

 

 Prava učenika Dužnosti učenika

Škola obezbjeđuje učeniku sljedeća prava:

 1. da na početku školske godine dobije uputstvo koje sadrži prava i obaveze učenika;
 2. na kvalitetan obrazovno-vaspitni rad (nastavu);
 3. da iskaže mišljenje o radu nastavnika;
 4. da traži komisijsku provjeru svoga znanja u toku trajanja nastave;
 5. da podnosi prigovor na ocjenu na kraju klasifikacionog perioda, nastavne godine ili na ispitu;
 6. da učestvuje u izradi uputstva koje sadrži njegova prava i obaveze;
 7. na blagovremenu i potpunu informaciju o svojim pravima i obavezama;
 8. na zaštitu od svih vrsta nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja u Školi ;
 9. na odsustvovanje iz Škole, uz najavu, uz saglasnost roditelja odnosno staratelja,u trajanju od pet radnih dana u toku nastavne godine;
 10. na učestvovanje u oblikovanju sadržaja stručnih ekskurzija i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada;
 11. poštovanje individualnih i razvojnih posebnosti;
 12. posebne pripreme za razne vrste takmičenja;
 13. izražavanje mišljenja i prosljeđivanje mišljenja upravi Škole;
 14. i druga prava u skladu zakonom i Statutom.

Učenik ima dužnost da:                                                                          

 1. redovno, marljivo i savjesno radi na usvajanju znanja i sticanju opšte kulture;
 2. se pridržava školskih propisa, savjeta, uputstava i odluka nastavnika, direktora i organa Škole;
 3. uredno pohadja nastavu;
 4. blagovremeno pravda izostanke;
 5. za vrijeme trajanja časa ne ometa izvodjenje nastave i rad u odjeljenju;
 6. za vrijeme trajanja časa ne napušta čas bez prethodno dobijenog odobrenja nastavnika;
 7. se prema nastavnicima ophodi pristojno;
 8. poštuje ličnost drugih učenika i njeguje drugarske i humane odnose;
 9. čuva imovinu Škole;
 10. njeguje čistoću i estetski izgled školskih prostorija;
 11. učestvuje u dežurstvima Škole;
 12. poštuje pravila školskog, odnosno kućnog reda;
 13. uredno obavještava roditelje o rezultatima svog učenja i vladanja i prenosi poruke odjeljjenskog starješine;
 14. brine o ličnoj higijeni i čuva lične stvari i odjeću.
 15. i druge dužnosti u skladu sa zakonom i Statutom                          

 

U toku nastavne godine, učeniku nije dozvoljeno da: izaziva tuču, ili učestvuje u tuči; koristi alkohol, opijate ili narkotička sredstva; falsifikuje javne isprave i školsku evidenciju; unosi oružje, oruđe, ili drugo sredstvo kojim se može nanijeti ozljeda, ili ugroziti život učenika i radnika Škole, ili nanijeti šteta školskoj imovini;neovlašćeno uzima tuđe stvari i školsku imovinu; u Školi izaziva nacionalnu i vjersku netrpeljivost; se politički organizuje i djeluje u interesu neke političke stranke.

Odgovornost za učinjenu štetu

Učenik koji učini štetu u školi dužan je da tu štetu nadoknadi.

Odgovornost učenika za učinjenu štetu, visinu i način naknade štete utvrđuje komisija koja ima tri člana Učenik, odnosno roditelj ili staratelj učenika, ima pravo prigovora Školskom odboru na odluku komisije, u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke.

Odluka Školskog odbora je konačna.

Komisiju iz stava 2 ovog člana, imenuje direktor škole, na period od jedne školske godine.

Učenik koji je odgovoran za učinjenu štetu, odnosno njegov roditelj ili staratelj, može o svom trošku nadoknaditi učinjenu štetu, ili utvrđeni novčani iznos uplatiti na žiro račun škole Ukoliko učenik, odnosno roditelj ili staratelj ne nadoknadi štetu, škola može pokrenuti postupak kod nadležnog suda za naknadu štete.